Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

 1. De dienstenverlening van Bricks & Blooms bestaat uit de activiteit van huwelijksregisseur en/of het verzorgen van een bloemenpakket.
 2. Elke overeenkomst met Bricks & Blooms valt onder deze algemene voorwaarden, evenals, indien van toepassing, de specifieke voorwaarden gebonden aan elke specifieke prestatie, en dit ter aanvulling van de huidige voorwaarden.
 3. Bricks & Blooms zal de dienstverlening uitvoeren conform de beste standaarden van het beroep van huwelijksregisseur, met dien verstande dat Bricks & Blooms een middelenverbintenis aangaat.
 4. Het bruidspaar zal met Bricks & Blooms samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte. Het bruidspaar zal daarom, zonder uitstel, elke verduidelijking nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening verstrekken en zal steeds antwoorden op de eventuele vragen van Bricks & Blooms.

2. Offerte, prijs en betaling

 1. De kosten van Bricks & Blooms kunnen uit twee elementen bestaan; de kosten voor de huwelijksregisseur en/of de kosten voor het bloemenpakket. Beide tarieven worden in de offerte verduidelijkt.
 2. Elke wijziging van de dienstverlening van Bricks & Blooms zoals omschreven in de offerte zal vooraf aangevraagd moeten worden door het bruidspaar en expliciet goedgekeurd moeten worden door Bricks & Blooms. Het bruidspaar aanvaardt verder dat elke nieuwe aanvraag de prijs van de dienstverlening van Bricks & Blooms kan wijzigen.
 3. Bij het afsluiten van de overeenkomst betaalt het bruidspaar een voorschot van 50% van het offertebedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum. Het bruidspaar ontvangt 14 dagen voor de bruiloft een tweede factuur voor het restant van 50% van het offertebedrag. Dit bedrag dient uiterlijk voor de bruiloft te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt het bruidspaar eventueel een derde en laatste factuur op basis van een nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdracht.
 4. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door Bricks & Blooms, is Bricks & Blooms een schadevergoeding t.o.v. het bruidspaar op dezelfde wijze verschuldigd.
 5. Bij niet-betaling door het bruidspaar, houdt Bricks & Blooms zich het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten. Bricks & Blooms behoudt zich daarnaast het recht voor om bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 6. Elk bezwaar dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd te zijn. Het bezwaar moet gebeuren binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Eventuele bezwaren tegen in de facturen aangerekende bedragen, schorten de betalingsverplichtingen niet op.

3. Uitvoeringstermijnen

 1. De overeenkomen uitvoeringstermijnen zijn bindend voor zowel het bruidspaar als voor Bricks & Blooms. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen het bruidspaar en Bricks & Blooms, behoudens in geval van overmacht zoals voorzien in punt 6.
 2. Het bruidspaar aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging. Bricks & Blooms zal het bruidspaar steeds vooraf informeren over een eventuele prijsverhoging.
 3. Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan het bruidspaar en waarbij het bruidspaar Bricks & Blooms niet op voorhand heeft verwittigd, behoudt Bricks & Blooms zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15%.
 4. Indien door een niet vooraf gecommuniceerde wijziging van de uitvoeringstermijn door het bruidspaar de overeenkomst in zijn geheel niet meer uitgevoerd kan worden, heeft Bricks & Blooms het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het bruidspaar aanspraak kan maken op een schadevergoeding.
 5. Het bruidspaar aanvaardt dat bij ontbinding van de overeenkomst te hunne laste alle reeds betaalde bedragen definitief verworven zijn door Bricks & Blooms in het kader van door haar reeds gepresteerde diensten.

4. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Zowel het bruidspaar als Bricks & Blooms hebben het recht om de overeenkomst op te zeggen. Het opzeggen van de overeenkomst dient steeds te gebeuren bij aangetekende brief met een opzeggingstermijn van ten minste 15 dagen. Alle reeds betaalde voorschotten op het moment van de opzegging blijven verworven en alle onbetaalde facturen blijven betaalbaar.
 2. Bij opzegging door het bruidspaar, dient ook steeds een schadevergoeding ten belope van 50% van het totale bedrag zoals overeengekomen op de offerte, betaald te worden aan Bricks & Blooms. Bij opzegging door het bruidspaar in de week voor het huwelijk of op de huwelijksdag zelf, dient het bruidspaar de resterende 50% nog te betalen aan Bricks & Blooms, zodat het totaalbedrag volledig betaald moet worden.

5. Verzekering

 1. De klant verbindt zich ertoe een event-/huwelijksverzekering af te sluiten bij een maatschappij naar zijn keuze. Bricks & Blooms kan op elk ogenblik het bruidspaar verzoeken hiervan het bewijs voor te leggen. Indien een event/huwelijksfeest door overmacht niet kan plaatsvinden en valt onder de dekking van de event-/huwelijksverzekering, heeft Bricks & Blooms een voorrecht op de door verzekeringsmaatschappij uit te keren sommen bij niet-betaling van de facturen van Bricks & Blooms. Indien het bruidspaar wenst af te zien van dergelijke verzekering, zijn de onkosten, gekoppeld aan een annulatie, voor eigen rekening van het bruidspaar.

6. Overmacht

 1. Wanneer Bricks & Blooms ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, behoudt Bricks & Blooms zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat het bruidspaar een schadevergoeding kan eisen.
 2. Hetzelfde geldt voor het bruidspaar, maar Bricks & Blooms sluit uitdrukkelijk het eindigen van de relatie tussen de partners als een geval van overmacht uit.
 3. Worden wel als overmacht beschouwd, de volgende gebeurtenissen:
  • Het overlijden van één van de huwelijkspartners;
  • Ziekenhuisopname van één van de huwelijkspartners, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner gekend medische behandeling of ziekte;
  • Het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad van één van de huwelijkspartners en/of van de getuigen;
  • Natuurrampen, oorlogssituaties, oproer en algemene stakingen;

   

 4. Wanneer een event/huwelijksfeest in het buitenland georganiseerd dient te worden in gebieden waar het risico op onvoorziene gebeurtenissen hoger ligt dan in België, is dit bijkomend risico ten laste van het bruidspaar.
 5. Ook bij overmacht worden reeds betaalde facturen als verworven beschouwd.

7. Privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Het bruidspaar geeft uitdrukkelijk toestemming aan Bricks & Blooms om eigen beeldmateriaal van het huwelijksfeest en de voorbereidingen te gebruiken voor publicitaire doeleinden op de website van Bricks & Blooms. Indien het bruidspaar hiertoe geen toestemming verstrekt, dienen zij dit schriftelijk kenbaar te maken uiterlijk op de dag van het huwelijksfeest.
 3. Bricks & Blooms zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de gegevens die door het bruidspaar worden verstrekt en dit in overeenstemming met de GDPR-richtlijn van 25/5/2018.

8. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst tussen het bruidspaar en Bricks & Blooms wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn, naargelang het geval enkel de Vrederechter van Grimbergen of de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel bevoegd.